Privacybeleid voor het gebruik van onze website

Uw privacy en de daarmee gepaard gaande bescherming van uw gegevens is voor ons een belangrijke zorg. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit hoe wij omgaan met uw keuzes betreffende het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van bepaalde informatie - uw persoonsgegevens - in verband met onze online aanbiedingen. Het spreekt dan ook vanzelf dat wij alle beschikbare technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden. Voor de uitvoering van deze maatregelen houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming-nieuwe (BDSG-Neu) en de wet inzake telemedia (TMG), de laatste indien nog van toepassing in deze context.

Op deze plaats willen wij u informeren over de gegevensverwerking tijdens uw bezoek aan onze website. Wij verzoeken u dringend de tijd te nemen om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt of en zo ja, in welke mate wij uw gegevens verwerken en of u hiermee akkoord gaat. Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid met ingang van de toekomst aan te passen, met name bij verdere ontwikkeling van de websites of apps, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrondslag of de relevante jurisprudentie. Wij raden u aan de verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd opnieuw te lezen.

Let op: dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze app, website en diensten. Bij het gebruik van onze diensten kunt u links tegenkomen naar andere websites, apps en diensten of tools waarmee u gegevens kunt delen met derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door deze andere websites, apps en diensten, en wij raden u daarom aan het privacybeleid van deze websites, apps en diensten te controleren voordat u verbinding maakt met of persoonsgegevens verstrekt aan diensten van derden.

Voor de duidelijkheid en een betere navigatie binnen dit privacybeleid geven wij u graag de volgende inhoudsopgave:

1. algemene informatie over de verwerking van uw gegevens

1.1 Beginselen inzake gegevensbescherming

Voor ons komen de gebruikers op de eerste plaats. Het is voor ons van enorm belang dat u kunt begrijpen welke gegevens over u worden verzameld en verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe wij deze gegevens gebruiken en aan derden doorgeven. Daarom hebben wij dit privacybeleid opgesteld om u eenvoudige, duidelijke en bindende informatie te geven over hoe wij omgaan met de privacy en gegevensbescherming van onze gebruikers.

Wij moeten er ook voor zorgen dat gebruikers zinvolle keuzes en opties hebben met betrekking tot de informatie die wij verzamelen, gebruiken en delen met derden. Deze keuzes zijn te vinden in dit Privacybeleid of binnen uw voorkeuren. Wij moedigen u aan deze instrumenten ten volle te benutten.

 

1.2 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Dierenvoeding Tanja Eckardt-Radtke

Graf-Schall-Straße 43

53894 Mechernich-Antweiler

Directeuren: Tanja Eckardt-Radtke en Markus Eckardt

Mobiel: +49 (0) 22 56 / 9 57 67 34

E-mail: info@tierfutter-radtke.de

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO is degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Houd er rekening mee dat wij voor uw en onze veiligheid verplicht kunnen worden uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken in het geval dat u contact met ons opneemt.

 

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:

Genoemd in 1.2

Voor alle vragen over gegevensbescherming in verband met onze online-aanbiedingen kunt u ook altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Hij is bereikbaar op bovenstaand postadres en op bovenstaand e-mailadres. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat als u dit e-mailadres gebruikt, de inhoud ervan niet uitsluitend door onze functionaris voor gegevensbescherming wordt genoteerd. Als u vertrouwelijke informatie wilt uitwisselen, verzoeken wij u daarom eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen via dit e-mailadres.

 

1.4 Preambule persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de aangeboden functies te kunnen aanbieden en het met u aangegane gebruik te kunnen uitvoeren.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. Er worden geen andere persoonsgegevens verzameld. Elke verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan de wettelijke machtigingen, gebeurt alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. VolgensArt. 4, lid 1 Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij willen u nu informeren over welke soorten van uw persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit omvat enerzijds de verlening van onze diensten - met name in het kader van onze online diensten - en anderzijds binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen.

Wij verwerken uw gegevens ook als het noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen op grond vanArt. 6DSGVO door ons of door derden. Dit kan met name het geval zijn:

 • om de IT-beveiliging en IT-operaties te waarborgen, met name ook voor ondersteuningsverzoeken,
 • om bij juridische geschillen feiten te kunnen bewijzen,
 • om het gebruik van de website statistisch te evalueren en de gebruikerservaring te verbeteren,
 • om te kunnen reageren op elke feedback van jou.

 

1.5 Rechtsgrondslag en doeleinden van de gegevensverwerking

1.5.1 Relevante rechtsgrondslagen

Graag geven wij u een overzicht van de rechtsgrondslag van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale regelgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is. Daartoe behoort met name de wet inzake de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). Voorts kan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

1.5.1.1 Om contractuele verplichtingen na te komen

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is het doel van de verwerking omArt. 6, lid 1, onder b) DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

1.5.1.2 In het kader van de belangenafweging

Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt het volgendeArt. 6, lid 1, onder f) DSGVO als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Wij gebruiken instrumenten die noodzakelijk zijn voor de werking van onze online aanbiedingen op basis van ons legitiem belang in overeenstemming metArt.6Abs.1lit.fDSGVO om u in staat te stellen onze website op een meer comfortabele en gepersonaliseerde manier te gebruiken en uw gebruik ervan zo tijdbesparend en doeltreffend mogelijk te maken.

Het is onze zorg om van ons online aanbod een veilige plaats te maken, waarbij wij ideologisch, partijpolitiek en denominatief neutraal zijn en altijd staan voor de vrije democratische basisorde. Wij zetten ons in voor de beginselen van de mensenrechten en verzetten ons actief tegen racistische, anticonstitutionele en xenofobe pogingen, alsmede tegen discriminerend of onmenselijk gedrag, met name op basis van nationaliteit, afkomst, ethische gezindheid, godsdienst, geslacht, leeftijd, seksuele identiteit of handicap. Om dit belang in de zin vanArt. 6, lid 1, onder f) DSGVO, slaan wij de registratieparameters op van geblokkeerde gebruikers die aantoonbaar onze beginselen hebben geschonden of wier gedrag zelfs onrechtmatig was, om een hernieuwde registratie en gebruik van de bijbehorende online-aanbiedingen te waarborgen en te voorkomen. De opslag van persoonsgegevens vindt altijd plaats binnen het wettelijk kader.

1.5.1.3 Op basis van uw toestemming

Het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient dit het doel van de toestemming.Art. 6, lid 1, onder a) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij gebruiken alle andere instrumenten, in het bijzonder die voor marketingdoeleinden, op basis van uw toestemming overeenkomstig deArt.6Abs.1lit.aDSGVO en in overeenstemming met § 15, lid 3, zin 1, van de Duitse Telemediawet (TMG), voor zover gebruiksprofielen worden opgesteld voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden. Gegevensverwerking met behulp van deze tools vindt alleen plaats als wij vooraf uw toestemming hebben gekregen.

1.5.1.4 Vanwege wettelijke vereisten of in het algemeen belang

Wij maken persoonsgegevens, behalve in de hieronder genoemde gevallen, alleen bekend indien en voor zover wij daartoe wettelijk of op grond van een gerechtelijk of ambtelijk bevel verplicht zijn. De rechtsgrondslag hiervoor isArt. 6, lid 1, onder c) DSGVO (wettelijke verplichting). Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, is het doel van de verwerking de bescherming van het algemeen belang.Art. 6, lid 1, onder e) DSGVO als rechtsgrondslag.

1.5.1.5 Wegens vitale belangen

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in overeenstemming metArt. 6, lid 1, onder d) Het doel van de GDPR is het waarborgen, respecteren en beschermen van de vitale belangen van de betrokkenen of een andere natuurlijke persoon. Alle gebruikte instrumenten en processen zijn gebaseerd op de bovengenoemde rechtsgrondslag, waarbij het gebruik ervan een verwerking ter bescherming van vitale belangen vereist.

1.5.2 Doeleinden van de gegevensverwerking

De stamgegevens van onze gebruikers (klantgegevens) worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de gebruiker, inclusief alle toepasselijke voorwaarden in de gebruikersovereenkomst en het gebruik door de gebruiker van de functies van de dienst en zoals vereist door de wet. Wij worden wettelijk beschouwd als verwerker van Gebruikersgegevens, met de Gebruiker als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij gebruiken informatie om onze legitieme belangen in de werking van ons online aanbod en gerelateerde diensten, websites en zaken te bevorderen.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met bovenstaande rechtsgrondslagen voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Technische gegevens - zodat wij bijvoorbeeld daadwerkelijke gebruikers van bots kunnen onderscheiden, misbruik kunnen voorkomen en inhoud kunnen blokkeren die de regels schendt en ook door andere gebruikers wordt gemeld; in geanonimiseerde vorm ook voor statistische analyse; de rechtsgrondslag voor de verwerking is 6, lid 1, onder f) GDPR
 • Locatiegegevens - om eventuele gelokaliseerde en locatiegebonden informatie te verstrekken en zo volledige functionaliteit te garanderen; rechtsgrondslag van de verwerking is 6, lid 1, onder a) GDPR
 • Contactgegevens - om uw vragen te beantwoorden en de gegrondheid van de zaak te controleren, rekening houdend met de regels en omstandigheden die in uw land van toepassing zijn; de rechtsgrondslag van de verwerking is en6, lid 1, onder a)en artikel 6, lid 1, onder f). GDPR       
 • Andere gegevens - om de gebruikerservaring te personaliseren en informatie te verstrekken die is afgestemd op de gebruiker. Deze gegevens worden gebruikt en geanalyseerd voor verbetering - bijvoorbeeld om uw interesses beter te begrijpen, om de gebruikerservaring te helpen personaliseren of om functies specifiek voor u aan te bieden. Informatie over leeftijd kan ook worden gebruikt om na te gaan of u oud genoeg bent om de Diensten te gebruiken en ervan te profiteren; de rechtsgrondslag voor de verwerking is 6, lid 1, onder a), en artikel 6, lid 1, onder f). GDPR.

In overeenstemming met de bovengenoemde rechtsgrondslag en met het oog op ons legitieme belang, combineren wij het verzamelen van de bovengenoemde gegevens met de doeleinden van (a) optimale verstrekking, verbetering en ontwikkeling van ons online aanbod en (b) gerichte personalisering van inhoud, reclame en marketing. Ter illustratie van ons gerechtvaardigd belang met betrekking tot de bovengenoemde soorten gegevens combineren wij bij wijze van voorbeeld de volgende doeleinden en gegevens:

(a) Om onze online diensten optimaal aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen:

 • Onderzoeken en studies uitvoeren, functies testen terwijl ze worden ontwikkeld en bestaande gegevens analyseren om producten en diensten te evalueren en te verbeteren, nieuwe functies te ontwikkelen en tests uit te voeren en problemen op te lossen.
 • Gebruik van het e-mailadres van de gebruiker om hem te informeren over updates van onze diensten en essentiële meldingen over de bijbehorende gebruikersaccount.
 • Gebruik van leeftijd om een leeftijdsbeperking toe te passen.

(b) Voor gerichte personalisering van inhoud, reclame en marketing:

 • Gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde inhoud en aanbevelingen te bieden.
 • Gebruik van geautomatiseerde verwerking om u te profileren en te associëren met gebruikersgroepen op basis van de informatie die u ons verstrekt, uw interactie met onze online diensten en informatie verzameld door derden om gepersonaliseerde inhoud, reclame en promotionele berichten te leveren.
 • Het combineren van gegevens die van u zijn verzameld met gegevens van zakelijke partners om deze te gebruiken om relevantere advertenties weer te geven.

Voorts is het mogelijk dat er aanvullende doeleinden bestaan waarvoor afzonderlijke toestemming van de gebruiker voor de verdere verwerking van persoonsgegevens vereist is. De selectie van de vereiste gegevens die op basis van toestemming worden verwerkt, hangt af van het doel van de respectieve gegevensverwerking. Dit omvat traditioneel de volgende doeleinden:

 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
 • Deelname aan enquêtes en marktonderzoeken.
 • Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, volgens uw instellingen.

Bovendien verwerken wij uw gegevens buiten de bovengenoemde doeleinden voor zover dit dient om onze legitieme belangen of de belangen van derden te beschermen; de rechtsgrondslag voor de verwerking isArt. 6, lid 1, onder f) DSGVO. Onze legitieme belangen omvatten met name:

 • het instellen van rechtsvorderingen en de verdediging in rechtsgeschillen.
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten.
 • het beheer en de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van risicobeheer.
 • om misbruik op te sporen en technische storingen in de werking van onze website te herkennen en op te heffen.

Wij gebruiken uw gegevens in het belang van eerlijke gebruikers om eventuele misbruiken binnen ons online-aanbod effectief tegen te gaan en onszelf en onze gebruikers in dergelijke gevallen tegen schade te beschermen. Dit omvat ook gegevensverwerking die nodig is om onze rechten en vorderingen af te dwingen. Als u in onze online aanbiedingen contactaanvragen doet, kunnen wij automatisch persoonsgegevens zoals uw e-mailadres en voor- en achternaam verzamelen en tijdelijk opslaan. Daarom proberen wij frauduleuze contactverzoeken tijdig te herkennen en te blokkeren. Tegelijkertijd kunnen wij deze gegevens ook evalueren om u een fraudewaarschuwing te sturen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om storingen vast te stellen en de veiligheid van het systeem te waarborgen, met inbegrip van het opsporen en volgen van ongeoorloofde toegang en pogingen tot toegang tot onze servers.

 

1.6 Informatiebeveiliging en beveiligingsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe passende technische, logische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen te nemen om persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen toevallig, onwettig of ongeoorloofd verlies, toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging en overdracht.

Zelfs met intensieve inspanningen is het volgens de huidige stand van het onderzoek onmogelijk honderd procent informatiebeveiliging te garanderen. Dit is met name het geval bij het gebruik van mobiele toepassingen, websites, computersystemen of de overdracht van informatie via het internet of een ander openbaar netwerk. Ook al is honderd procent veiligheid onmogelijk, wij houden rekening met de gevoeligheid van de gegevens die wij verzamelen, verwerken en opslaan en zorgen voor de grootst mogelijke veiligheid door te voldoen aan de huidige stand van de techniek. Om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen, worden onze systemen, gegevensbeschermingsrichtlijnen en beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, gecontroleerd en zo nodig op passende wijze bijgewerkt en verbeterd.

De technische, logische, administratieve en fysieke beveiligingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Toegangsbeperking - De toegang tot persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan bevoegde werknemers met een legitiem belang.
 • SSL/TLS encryptie (https) - Om onze online aanbiedingen en de verzonden gegevens te beschermen, gebruiken wij SSL/TLS gecodeerde communicatie tussen klanten en servers.
 • Verkorting van het IP-adres - Als het niet nodig is een volledig IP-adres te verwerken, wordt dit afgekort ("IP-masking"). De verkorting van het IP-adres is bedoeld om de identificatie van een persoon te voorkomen of aanzienlijk te bemoeilijken.

 

1.7 Bekendmaking van gegevens aan bedrijven, personen, instellingen of andere ontvangers

In principe geven wij geen persoonlijke gegevens door aan derden zonder toestemming - tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming metArt. 6, lid 1, onder a).a De door de betrokkene gegeven toestemming is wettelijk toegestaan en in overeenstemming met deArt. 6, lid 1, onder b) DSGVO is noodzakelijk voor de verwerking van de contractuele relatie met u, er is dus een gerechtvaardigd belang bij de doorgifte volgens de DSGVO.Art. 6, lid 1, onder f) DSGVO, tenzij er reden is om aan te nemen dat u een hoger beschermingswaardig belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens. Met betrekking tot de bekendmaking volgensArt. 6, lid 1, onder c) DSGVO, is er een wettelijke verplichting. Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf, willen wij u informeren dat wij verplicht zijn tot geheimhouding van alle gebruikersgerelateerde informatie, feiten of evaluaties. Wij mogen alleen informatie over u doorgeven als dit wettelijk verplicht is, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij gemachtigd zijn om informatie te verstrekken en als de door ons aangestelde verwerkers de naleving van de bepalingen van de GDPR garanderen.

1.7.1 Gegevensoverdracht binnen de onderneming en het concern

Bepaalde persoonsgegevens, zoals gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt, kunnen binnen de onderneming en de groep van ondernemingen worden bekendgemaakt voor interne administratieve doeleinden, alsmede voor legitieme bedrijfs- en zakelijke belangen, eventuele contractgerelateerde verplichtingen, waaronder gezamenlijke gebruikersondersteuning. Gegevens kunnen - met toestemming van de betrokkene - worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor het gebruik en indien er wettelijke toestemming is om de gegevens te gebruiken.

1.7.2 Verwerkers als door instructies gebonden dienstverleners

Andere bedrijven, agenten of aannemers helpen ons diensten te verlenen namens ons of stellen ons in staat onze diensten aan u te verlenen. Wij gebruiken hiervoor dienstverleners, bijvoorbeeld om marketing-, reclame-, communicatie-, beveiligings-, infrastructuur- en IT-diensten te verlenen, onze diensten aan te passen, te personaliseren en te optimaliseren, klantendiensten te verlenen, gegevens te analyseren en eventuele klantenenquêtes te verwerken en te beheren.

Tijdens het verlenen van dergelijke diensten kunnen deze dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wij geven geen toestemming voor het gebruik of de bekendmaking ervan, behalve in verband met de verlening van hun diensten. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en wij hebben met hen ook contractuele verwerkingsovereenkomsten gesloten. Zonder uitzondering gaat het om dienstverleners die aan instructies gebonden zijn en die gegevens verwerken overeenkomstigArt. 28 en art. 29 DSGVO namens ons en volgens onze instructies. Een passend ontwerp van gegevensbeschermingscontracten garandeert dat deze doorgifte en verwerking van gegevens is toegestaan zonder afzonderlijke rechtsgrondslag.

1.7.3 Openbaarmaking aan overheidsinstanties, aan benadeelden en voor gerechtelijke vervolging

Als het nodig en vereist is om illegaal of onrechtmatig gebruik op te helderen, geven wij persoonsgegevens door aan de bevoegde autoriteiten en mogelijk benadeelde derden. Wij zullen dit echter alleen doen als wij redenen hebben om aan te nemen dat er sprake is van illegaal of onrechtmatig gedrag en als wij bewijzen van dergelijk gedrag kunnen vinden. Gegevens worden ook doorgegeven als dit dient om gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen.

Het legitieme belang in de zin vanArt. 6, lid 1, onder f) Het doel van de gegevensverwerking is de goede werking van onze onlinediensten te garanderen en, indien nodig, rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Voorts zijn wij wettelijk gebonden in de zin van deArt. 6, lid 1, onder c) De gegevensbeschermingsverordening schrijft voor dat de voor de verwerking verantwoordelijke op verzoek informatie moet verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit omvat wetshandhavingsinstanties, instanties die administratieve overtredingen vervolgen waarvoor boetes gelden en de belastingdienst.

1.7.4 Bedrijfsoverdrachten

In het geval van een op handen zijnde herstructurering, reorganisatie, fusie, verkoop of daarmee verband houdende overdracht van activa, zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan de partijen die bij de overdracht betrokken zijn, mits de ontvanger daarmee instemt, steeds in overeenstemming met onze privacyverklaring.

 

1.8 Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten of wettelijk verplicht is, als u ons uw toestemming heeft gegeven of in het kader van de in opdracht gegeven gegevensverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in het derde land, zijn zij verplicht het gegevensbeschermingsniveau in Europa na te leven door naast schriftelijke instructies ook akkoord te gaan met de standaardcontractbepalingen van de EU. Indien de Europese Commissie voor de bovengenoemde landen geen adequaatheidsbesluit neemt overeenkomstig de modelcontractbepalingen van de EU.Art. 45DSGVO, hebben wij voor u reeds passende regelingen getroffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming voor eventuele gegevensoverdrachten te waarborgen. Indien noch de bovengenoemde beschikking inzake adequaatheid overeenkomstigArt. 45, lid 1 DSGVO in samenwerking met Art. 45, lid 3 De GDPR voorziet niet in de passende waarborgen uit hoofde van de GDPR.Art. 46DSGVO, baseren wij de gegevensoverdracht op uitzonderingen op deArt. 49 DSGVO, met name uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van de doorgifte voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

 

1.9 Bewaartermijn en verwijdering van persoonsgegevens

De opgeslagen persoonsgegevens worden onmiddellijk gewist indien de gebruiker zijn toestemming voor de opslag intrekt overeenkomstigArt. 17, lid 1, onder b) DSGVO of indien de kennis van deze gegevens noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het met de opslag nagestreefde doel overeenkomstigArt. 17, lid 1 bis DSGVO niet langer noodzakelijk is, met name wanneer het gebruikersaccount wordt verwijderd of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet langer noodzakelijk is in overeenstemming met de DSGVO.Art. 17, lid 1, onder d) DSGVO is niet-ontvankelijk. Als uw gegevens bij het gebruik van onze online-aanbiedingen aan derden worden doorgegeven, zijn zij verantwoordelijk voor de opslag en verwijdering ervan. De contactgegevens van deze derden worden u meegedeeld in het kader van het gebruik van onze online-aanbiedingen, zodat u uw rechten rechtstreeks tegen de betrokken derde kunt uitoefenen.

In beginsel worden persoonsgegevens alleen verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, alsmede gedurende de opslagtermijnen op grond vanArt. 17, lid 3 DSGVO verplicht. Om te voldoen aan wettelijke documentatieverplichtingen worden de gegevens dienovereenkomstig opgeslagen, ten dele om boekhoudkundige redenen. De verplichtingen vloeien voort uit het Duitse wetboek van koophandel (HGB), het Duitse belastingwetboek (AO), de Duitse bankwet (KWG), de Duitse wet op het witwassen van geld (GwG) en de Duitse wet op de effectenhandel (WpHG). De daar genoemde termijnen voor het bewaren van documenten zijn twee tot tien jaar. Gedurende de wettelijke bewaartermijn worden uw persoonsgegevens afgeschermd en niet gebruikt voor andere gegevensverwerking. Daarna worden de betrokken gegevens routinematig afgeschermd of gewist of anoniem gemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 

1.10 Rechten van de betrokkene

Gebruikers wier persoonlijke gegevens worden verwerkt in bepaalde landen, waaronder de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk, hebben bepaalde wettelijke rechten. Behoudens wettelijke uitzonderingen hebt u het recht om toegang te vragen tot deze informatie en om te vragen dat deze wordt bijgewerkt, gewist of gecorrigeerd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste rechten waarover u als gebruiker beschikt:

1.10.1 Recht op informatie

VolgensArt. 15 DSGVO, heeft u het recht om op elk moment informatie over uw persoonsgegevens te verkrijgen. Hieronder valt ook de vraag of wij uw gegevens überhaupt verwerken. U kunt ook het recht hebben om kopieën te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. Bovendien kunt u informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de betrokken gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klacht, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

1.10.2 Recht op correctie en aanvulling

VolgensArt. 16 Overeenkomstig de wet op de gegevensbescherming (DSGVO) heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te laten corrigeren en aanvullen indien deze niet (meer) juist of volledig zijn.

1.10.3 Recht om te worden gewist ("recht om te worden vergeten")

VolgensArt. 17 DSGVO heeft u het recht om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt. Uw recht op wissen kan echter worden uitgesloten vanwege een tegenstrijdig belang. Het kan zijn dat wij sommige van uw gegevens moeten blijven bewaren wanneer dit in passende omstandigheden noodzakelijk is. Redenen voor voortgezette opslag zijn onder meer wettelijke verplichtingen (bv. krachtens de toepasselijke belasting- of handelswetgeving of om fraude en misbruik te voorkomen en de veiligheid te handhaven en te verbeteren). Als uw gegevens niet nodig zijn tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn voor het bewijs van civiele vorderingen of vanwege wettelijke bewaarplichten, verwijderen wij ze onmiddellijk.

1.10.4 Recht op beperking van de verwerking

VolgensArt. 18 DSGVO, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Dit recht bestaat met name wanneer de juistheid van de betrokken gegevens tussen de gebruiker en de aangeboden onlinediensten wordt betwist, het voortbestaan van uw gegevens niet langer noodzakelijk is of een onrechtmatige verwerking heeft plaatsgevonden.

1.10.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

VolgensArt. 20 DSGVO, heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken, indien en voor zover u ons de gegevens heeft verstrekt en wij deze verwerken.

1.10.6 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

VolgensArt. 77 Volgens de GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit geldt met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

1.10.7 Recht om de gegeven toestemming in te trekken

VolgensArt. 7, lid 3 DSGVO, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit betekent dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet zullen voortzetten. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

1.10.8 Recht van bezwaar

VolgensArt. 6, lid 1, onder e) DSGVO (gegevensverwerking in het algemeen belang) ofArt. 6, lid 1, onder f) DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) die u bezit in verband metArt. 21 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien een bijzondere situatie is aangegeven. Dit geldt met name voor het opstellen van profielen in de zin van deArt. 4, lid 4 GDPR.

Indien uw bezwaar betrekking heeft op de verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing overeenkomstigArt. 21, leden 2 en 3 DSGVO, zullen wij de verwerking onmiddellijk stopzetten. In dit geval is de specificatie van een bijzondere situatie niet vereist. Dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van deArt. 4, lid 4 De wet op de gegevensbescherming is niet van toepassing op de hierboven beschreven profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen overeenkomstigArt. 21, lid 1 DSGVO. Om deze rechten uit te oefenen en voor verdere vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

1.11 Toegangsgegevens en logbestanden

Bij het gebruik van onze online diensten wordt verschillende informatie van technische aard (zoals het type bericht, datum en tijd van het bericht, trigger van het bericht, gebruikte app, indicatie van de inhoud van het bericht) automatisch door het besturingssysteem van uw eindapparaat opgeslagen in zogenaamde logbestanden als toegangsgegevens. Dit is noodzakelijk om technische en veiligheidsredenen, zodat de diensten goed functioneren en u de gewenste diensten volledig kunt gebruiken. Deze logbestanden worden uitsluitend geëvalueerd voor de opsporing en behandeling van eventuele fouten of crashes. De rechtsgrondslag isArt. 6, lid 1, onder b) GDPR.

 

1.12 Het privacybeleid bijwerken

Onze online diensten worden voortdurend ontwikkeld, met name om de diensten en functionaliteiten te verbeteren. Wetten, voorschriften en industrienormen veranderen ook voortdurend parallel met het online-aanbod. Andere redenen om ons privacybeleid aan te passen kunnen voortvloeien uit wijzigingen van aanvullende diensten of zelfs van het bedrijfsmodel. Dit privacybeleid zal daarom van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u aan regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn, zodat u altijd op de hoogte bent van ons privacybeleid. Wanneer u contact met ons opneemt, dient u in het bijzonder de adressen en contactgegevens van de geselecteerde geadresseerden te controleren, aangezien deze ook door wijzigingen kunnen worden beïnvloed. Vanzelfsprekend zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een handeling van uw medewerking (bijv. toestemming) vereist is of enig ander individueel nadeel ontstaat als gevolg van aanpassingen aan deze verklaring.

 

2. systeemautorisatie en toegangsrechten

Wij streven ernaar u alle functies te allen tijde feilloos aan te bieden, de veiligheid van de gebruikers te garanderen en ze voortdurend verder te kunnen ontwikkelen. In deze context heeft onze dienst toegang tot verschillende interfaces van het eindapparaat dat u gebruikt. Deze interfaces geven ons toegang tot uw eindapparaat. Deze interfaces of systeemfuncties zijn hoofdzakelijk van technische aard. Afhankelijk van het onderliggende besturingssysteem is toegang tot het apparaat alleen mogelijk met uw toestemming voor de respectieve functies. Deze toestemmingen worden lokaal in uw eindapparaat opgeslagen in de vorm van systeeminstellingen en kunnen te allen tijde worden aangepast en ingetrokken. Hierna krijgt u meer gedetailleerde informatie over welke vergunningen onze dienst vereist.

 

2.1 Rechtsgrondslag van de toegangsrechten

De toegang tot de systeemfuncties en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de reeds genoemde rechtsgronden, met name rekening houdend met ons gerechtvaardigd belang.

De levering van functionaliteiten van ons online aanbod is niet uitsluitend gekoppeld aan de verwerking van gegevens, maar het is ons legitieme belang om de veiligheid van onze diensten te waarborgen en ook om rekening te houden met zowel juridische als zakelijke overwegingen, zelfs als de verwerking van gegevens niet nodig is voor andere doeleinden.

Wij willen onze gebruikers op deze plaats verzekeren dat indien zij hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens uitdrukkelijk herroepen, wij de opgeslagen persoonsgegevens onmiddellijk zullen wissen in het kader van de wettelijke bewaarplicht. Tot het tijdstip van herroeping worden alle verwerkte gegevens verzameld, geëvalueerd, doorgegeven en geanalyseerd op basis van de verleende toestemming. Dit gebeurt uiteraard in het kader van uw toestemmingsverklaring.

 

2.2 Categorieën van toelatingen voor hulpmiddelen

2.2.1 Identiteit en contacten

Indien de gebruiker in het kader van deze online-aanbieding een gebruikersaccount gebruikt, is toegang tot de accountgegevens, zoals het e-mailadres, vereist. Als gebruiker zijn dan uw e-mailadres of gemeenschappelijke "sociale logins" beschikbaar voor registratie. In geval van registratie via het e-mailadres wordt informatie gevraagd zoals "e-mailadres, voornaam en achternaam". De optie van een "sociale aanmelding" in de vorm van een eenmalige aanmelding vereist de autorisatie "identiteit" of de kenmerken daarvan, zodat een gebruikersaccount kan worden geregistreerd via sociale netwerkdiensten, zoals Google, Facebook of Twitter.

2.2.2 Account- en apparaat-ID

Voor beveiligingsdoeleinden en om een gebruikersaccount aan te maken, kan uw apparaat-ID worden verzameld. Toegang tot de identificatiecode van uw apparaat maakt onder meer zogenaamde user targeting mogelijk, waardoor ongeoorloofde inlogpogingen worden voorkomen en een rechtmatig gebruik van de gebruikersaccount wordt gewaarborgd.

2.2.3 Informatie over de netwerkverbinding

Onder bepaalde omstandigheden is deze machtiging nodig om de signaalsterkte van netwerkverbindingen uit te lezen om systeemverbeteringen en probleemoplossing te kunnen uitvoeren.

2.2.4 Locatiegegevens op basis van geografie

Deze toestemming is altijd afhankelijk van de toestemming van de gebruiker en maakt de lokalisatie van uw locatie mogelijk en wordt gebruikt om diensten en eventuele inhoud van ons online aanbod te leveren en om informatie en diensten met betrekking tot uw locatie weer te geven. Geobased locatiediensten moeten beschikbaar en geactiveerd zijn op uw apparaat om gebruikt te kunnen worden voor ons online aanbod en de bijbehorende dienst.

2.2.5 Camera en microfoon

Deze toestemming is altijd gekoppeld aan de toestemming van de gebruiker en wordt gebruikt in het kader van het gebruik van ons online-aanbod om audio-, beeld- en video-opnamen van gebruikers te verwerken door toegang tot de microfoon- en camerafunctie.

2.2.6 Video's, foto's en geluidsopnamen

Deze machtiging geeft toegang tot het geheugen van uw eindapparaat om de daarin opgenomen video's, foto's en geluidsopnamen te verwerken en nieuwe mediagegevens te creëren. Wij zijn ons ten volle bewust van de gevoeligheid van de verwerking van deze categorie persoonsgegevens en garanderen daarom dat wij deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met de functionaliteit ervan.

2.2.7 Contactgegevens

Het verlenen van deze machtiging geeft toegang tot uw contactenlijst. Het is nu mogelijk om te controleren of andere van uw contacten ook gebruik maken van ons online aanbod. Er vindt een gegevensvergelijking plaats op onze servers, waarbij deze uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden wordt gebruikt.

 

2.3 Leeftijdsbeperking en kinderbescherming

Het is voor ons vanzelfsprekend om uw privacy te beschermen als u heeft besloten gebruik te maken van onze online diensten. In dit verband voelen wij ons in het bijzonder verplicht de privacy van kinderen te beschermen als zij onze aanbiedingen willen bezoeken. Wij vragen alle ouders uitdrukkelijk om de activiteiten van hun kinderen regelmatig te observeren en te controleren.

Met name kinderen verdienen bijzondere bescherming met betrekking tot hun persoonsgegevens, omdat zij zich wellicht minder bewust zijn van de risico's, de gevolgen en de waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en van hun rechten. Deze bijzondere bescherming moet met name betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens van kinderen voor reclamedoeleinden of voor het opstellen van persoonlijke of gebruikersprofielen en het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen bij het gebruik van diensten die rechtstreeks aan kinderen worden aangeboden. Op dit punt houden wij ons strikt aan de eisen van deArt. 8 GDPR. Hier is inArt. 8, lid 1 De GDPR bepaalt welke voorschriften moeten worden nageleefd voor persoonsgegevens in verband met gegevensbescherming voor kinderen. In dit verband kunnen twee fundamentele zaken worden onderscheiden:

 • Het kind heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt - de verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig.
 • Het kind heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt - de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens van kinderen hangt af van de toestemming van de ouders voor het kind of met toestemming van het kind.

De Bondsrepubliek Duitsland maakt geen gebruik van de openingsclausule om de minimumleeftijd te verlagen in het kader van de gegevensbescherming van kwetsbare kinderen. Bijgevolg is de minimumleeftijd van 16 jaar voor ons doorslaggevend in het kader van de leeftijdsbeperking.

Verantwoordelijk volgensArt. 8, lid 2 GDPR worden aangemoedigd passende technische inspanningen te leveren om de toestemming vast te stellen.

 

3. verzameling en analyse van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van onze online-aanbiedingen is in het algemeen onderworpen aan toestemming in overeenstemming metArt. 6, lid 1, onder a) De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van het contract en voor precontractuele onderzoeken overeenkomstig deArt. 6, lid 1, onder b) De gegevens worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen krachtens deArt. 6, lid 1, onder c) DSGVO en worden gebruikt om onze legitieme belangen te beschermen volgensArt. 6, lid 1, onder f) DSGVO worden verzameld, verwerkt en geregistreerd. Bovendien is de bescherming van vitale belangen volgensArt. 6, lid 1, onder d) De GDPR wordt nageleefd en de openbare belangen worden beschermd overeenkomstig deArt. 6, lid 1, onder e) DSGVO is gewaarborgd. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het gedeelte "Rechtsgrondslag en doeleinden van de gegevensverwerking" van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Indien in het kader van een sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt overeenkomstig deArt. 9, lid 1 de GDPR plaatsvindt, is hun verwerking onderworpen aan de uitzonderingen onderArt. 9, lid 2, onder a) GDPR,Art. 9, lid 2, onder b) GDPR,Art. 9, lid 2, onder c)GDPR enArt. 9, lid 2, onder h) GDPR.

De volgende lijst geeft een overzicht van de gegevensverzameling en de soorten gegevens die daarmee gepaard gaan, waaronder mogelijke persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, land van verblijf
 • Inventarisgegevens: Naam, geslacht, leeftijd, adres
 • Gegevens van de aanvrager: Sollicitatiebrief, CV, certificaten, kwalificaties
 • Gebruiksgegevens: Toegangstijden, klikfrequenties, kijkgewoonten, bezochte webpagina's
 • Technische gegevens / metadata: IP-adres; registratietijd; besturingssysteem; apparaattype
 • Locatiegegevens: GPS-gegevens; WLAN-verbindingsgegevens; radiocelvragen; handmatige specificatie
 • Interactiegegevens: Input binnen de app; reacties op enquêtes; taalkeuze
 • Contract / betalingsgegevens: Bankgegevens, voorwerp van het contract, looptijd, facturen
 • Bijzonder gevoelige gegevens: biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en het irispatroon; gegevens over etnische en culturele afkomst, politieke, religieuze en filosofische overtuigingen, gezondheid, seksualiteit en lidmaatschap van een vakbond.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de Diensten te verlenen of voor andere noodzakelijke doeleinden. Dit omvat het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het handhaven van onze voorwaarden en ons beleid. Voor meer gedetailleerde informatie over eventuele doeleinden wordt verwezen naar de paragrafen van dit hoofdstuk en het hoofdstuk "Doeleinden van gegevensverwerking".

3.1 Aanbieders en diensten van derden

3.1.1 Cookies en tracking pixels

Het gebruik van cookies en telpixels maakt een comfortabel gebruik van websites en apps mogelijk. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen en gelezen door een webserver op uw eindapparaat. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ze worden gebruikt voor herkenning en om gebruikersinformatie te verkrijgen. Een tracking pixel of web beacon is een kleine grafiek die wordt gebruikt in websites, e-mails en apps om het gebruik van diensten te volgen.

Hieronder vestigen wij uw aandacht op enkele belangrijke gegevens:

 • U kunt cookies en tracking pixels toegewezen krijgen wanneer u online diensten gebruikt.
 • Bepaalde functies vereisen het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën.
 • "Permanente cookies" worden permanent opgeslagen, bijvoorbeeld om inloggegevens in te vullen.
 • "Sessiecookies" worden opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan een onlinedienst.
 • "First-party cookies" worden door exploitanten van de onlinedienst op uw apparaat opgeslagen.
 • "Cookies van derden" worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden).
 • Gegevens uit cookies en soortgelijke technologieën kunnen worden gecombineerd met andere gegevens.

Verder willen wij u informeren over typische toepassingen:

 • Identificatie van uw persoon of uw eindapparaat
 • Toegang tot en gebruik van een online aanbod mogelijk maken
 • Verbetering van producten, diensten en systeembeveiliging
 • Statistische meting van het gebruik van een online-aanbod
 • Prestatiebewaking (inclusief dataverkeer en laadtijden)
 • Marketing via op gebruik gebaseerde reclame

Deze technologieën worden onder meer door derden gebruikt voor het volgen en opsporen (in real time en follow-up) van uw online activiteiten. Vervolgens wordt uw gebruikerservaring door eventuele reclamenetwerken gepersonaliseerd volgens uw wensen en behoeften.

3.1.1.1 Technische cookies

Technisch noodzakelijke cookies kunnen worden gebruikt voor de verstrekking en het gebruik van online-aanbiedingen. Tot de toepassingsgebieden behoren identificatie en verificatie, het opsporen van fouten en anomalieën die relevant zijn voor de veiligheid, en het afdwingen van gebruiksvoorwaarden.

3.1.1.2 Functionele cookies

Functioneel noodzakelijke cookies kunnen worden gebruikt om verbeterde, meer gepersonaliseerde functies aan te bieden en om reeds verstrekte informatie op te slaan. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld de tussentijdse opslag van formulierinvoer en taalinstellingen, alsmede de verstrekking van video- en audiobestanden.

3.1.1.3 Prestatiecookies

Prestatiecookies kunnen worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid en de prestaties te verbeteren. Tot de toepassingsgebieden behoort het verzamelen van informatie over de wijze waarop het online-aanbod wordt gebruikt (waaronder klikfrequentie, kijkgewoonten en weergegeven foutmeldingen).

3.1.1.4 Marketingcookies

Statistische, marketing- en personalisatiecookies kunnen worden gebruikt voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden. Toepassingsgebieden zijn onder meer het verbeteren van targeting, het personaliseren van advertenties, het meten van de effectiviteit en het bereik van marketingcampagnes, en tracking en tracing over meerdere online aanbiedingen heen.

3.1.1.5 Instellingen voor cookies

Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u dit doen door de betreffende cookie te deactiveren. U kunt uw toestemming geven voor hele categorieën of meer informatie laten weergeven en zelfs gerichte cookies selecteren. Bovendien blijft de mogelijkheid tot herroeping bestaan via het wissen van de apparaat-interne app-gegevens.

3.1.2 Sociale medianetwerken en plugins

Om ons online aanbod compleet te maken is er de mogelijkheid om gebruik te maken van sociale media en sociale netwerken. Als wij hiervan gebruik maken, kunnen wij online vertegenwoordigd zijn in deze sociale netwerken. Wij streven ernaar te communiceren met geïnteresseerden en actieve gebruikers en hen te informeren over ons dienstenaanbod. Bij het gebruik van sociale netwerken kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven en verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van cookies van derden en plug-ins voor sociale media. Hiervoor worden gewoonlijk zogenaamde marketingcookies gebruikt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en dus mogelijk om uw gebruiksgedrag te analyseren. Bovendien kan de integratie van plugins voor sociale media ons ondersteunen bij het inloggen op onze app met de bestaande gebruikersaccounts (single sign-on) of het delen van berichten en inhoud via deze netwerken, evenals het integreren van andere externe media. Wij wijzen erop dat uw gegevens door het gebruik van sociale mediadiensten kunnen worden opgeslagen en verwerkt in derde landen binnen en buiten de Europese Unie. In dit verband kunnen wij mogelijke risico's van onze kant niet volledig uitsluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bescherming en handhaving van gebruikersrechten.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar onze verklaring over gegevensoverdracht naar landen buiten de Europese Economische Ruimte en het gedeelte over cookies en trackingpixels en de richtlijnen voor gegevensgebruik van het betreffende sociale platform. Het privacybeleid van het desbetreffende verantwoordelijke sociale netwerk informeert u in detail over de contactmogelijkheden en de instelmogelijkheden voor advertenties. Alleen de respectieve exploitanten van de sociale platforms hebben toegang tot de gegevens die u betreffen en zijn in staat directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de exploitanten van de sociale platforms te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.1.3 Cloud Computing en Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) is een deelgebied van cloud computing en beschrijft een licentie- en distributiemodel. SaaS biedt de mogelijkheid om software en aanverwante diensten uit te besteden. IT-dienstverleners of derden bieden een onderliggende, externe IT-infrastructuur (opslag, server, netwerkverbinding) en platform (besturingssysteem, middleware, runtime-omgeving), alsmede de daarop gebaseerde softwarediensten (toepassingen en gegevens). Tot de gebruiksdoeleinden behoren de opslag, administratie en uitwisseling van e-mails, documenten, inhoud en andere informatie, alsmede het gebruik van websites, formulieren, agenda's, chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

Als gevolg daarvan kan overdracht en verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden - zoals voor de bovengenoemde doeleinden en mogelijk bijbehorende cookies van derde partijen van IT-dienstverleners. De verwerking kan de opslag van stam-, contact- en contractgegevens op externe servers van derden omvatten. Traditioneel verzamelen IT-dienstverleners gebruiks- en metadata voor beveiliging en serviceoptimalisatie. Voor meer gedetailleerde informatie, zie onze hoofdstukken over het delen van gegevens met bedrijven, individuen, instellingen of andere ontvangers en het gedeelte voor cookies en tracking pixels en het beleid inzake gegevensgebruik van de respectieve SaaS-provider.

3.1.4 Hulpmiddelen en Widgets

Op dit punt willen wij u informeren dat onze website en de daarmee verbonden app gebruik kunnen maken van scripts, programmeerinterfaces, software development kits en vergelijkbare technologieën. Deze technologieën worden door derden aangeboden of intern geprogrammeerd, waarbij deze met name toegang hebben tot de in het eindapparaat opgeslagen identificatienummers (waaronder device ID, advertising ID en instance ID). Bovendien kunnen widgets worden gebruikt om de functionaliteit en de inhoud van onze online aanbiedingen aan te vullen. De overeenkomstige inhoud van de widget wordt binnen de online-aanbiedingen weergegeven en omvat conventioneel wisselende informatie. Een actieve gegevensverbinding met de servers van de desbetreffende widget-aanbieder is essentieel voor het opvragen van actuele inhoud en functies. Door het gebruik van cookies kunnen aanbieders van widgets informatie verkrijgen over de vraag of, en zo ja in welke mate, gebruikers onze online diensten hebben bezocht en gebruikt.

De persoonsgegevens die kunnen worden verzameld zijn met name:

 • Gebruikersgegevens (naam, e-mailadres, locatie, taalinstelling, woonplaats)
 • Gegevens bij de eerste start en op de app (versie en uitvoeringen)
 • Gegevens over het aantal gebruikers en sessies (duur en tijd)
 • Technische gegevens, zoals informatie over het eindapparaat (besturingssysteem, IP-adres en apparaattype)
 • Gebruiksgegevens, zoals interacties met de app (bekeken inhoud en doorklikpercentages)

De categorieën van toepasselijke instrumenten worden hieronder opgesomd.

3.1.4.1 Technische hulpmiddelen

Technisch noodzakelijke hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om onze online diensten aan te bieden en te gebruiken. Tot de toepassingsgebieden behoren inlogverificatie, taalinstellingen en de opslag van andere reeds ingevoerde gegevens en informatie tot het volgende bezoek aan de app.

3.1.4.2 Functionele instrumenten

Functioneel noodzakelijke cookies kunnen worden gebruikt om verbeterde, meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Tot de toepassingsgebieden behoren het aanbieden van extra communicatie-, presentatie- en betalingskanalen en het optimaliseren van de bruikbaarheid.

3.1.4.3 Analyse-instrumenten

Analyse-instrumenten kunnen worden gebruikt om ons online-aanbod verder te ontwikkelen. Toepassingsgebieden zijn onder meer de statistische verzameling en analyse van gebruikersgedrag en de evaluatie van verschillende marketingkanalen.

3.1.4.4 Marketinginstrumenten

Marketinginstrumenten kunnen worden gebruikt voor reclame en marktonderzoek. Toepassingsgebieden zijn onder meer het registreren van klanttevredenheid, het verbeteren van targeting, het personaliseren van advertenties en het meten van de effectiviteit en het bereik van marketingcampagnes.

3.1.5 Advertentienetwerken en online marketing

Wanneer u onze online diensten gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen over uw activiteiten in verband met reclamenetwerken om de doeltreffendheid van onze marketing te meten en u gepersonaliseerde reclame aan te bieden, ook op andere online diensten. Deze advertentienetwerken volgen uw activiteiten in de tijd en verzamelen gegevens door het gebruik van cookies, tracking pixels, marketing tools en server logs. Als bezochte online aanbiedingen deel uitmaken van het advertentienetwerk, kan het gedrag van gebruikers worden geanalyseerd en geëvalueerd over websites en apps heen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken met het oog op online marketing (inclusief marketing van advertentieruimte of het weergeven van promotionele inhoud). Als onderdeel van de marketing kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een cookie - als alternatief kunnen soortgelijke procedures met hetzelfde doel worden gebruikt. Details van de profielen kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, locatiegegevens en technische details van het eindapparaat. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen en kan een zogenaamde IP-maskingprocedure (verkorting van het IP-adres voor pseudonimisering) worden gebruikt als veiligheidsmaatregel voor uw persoonlijke bescherming. Bij het gebruik van online marketing krijgen wij over het algemeen alleen toegang tot informatie over de effectiviteit van onze advertenties en over eventuele conversatiecijfers voor de analyse van de gebruikte marketingmaatregelen.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze uitleg over gegevensoverdracht en in de hoofdstukken over cookies en trackingpixels, toegangsgegevens en logbestanden, marketingtools, cloud computing, enquêtes en in de richtlijnen voor gegevensgebruik van de respectieve reclamenetwerken. In het privacybeleid van het betreffende verantwoordelijke netwerk vindt u uitgebreide informatie over de contactmogelijkheden en instelmogelijkheden voor advertenties. Alleen de respectieve exploitanten van de platforms hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat directe acties te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en handhaving van gebruikersrechten rechtstreeks aan de exploitanten van de reclamenetwerken te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

 

3.2 Communicatie en marketing

3.2.1 Beheer van klantenrelaties en contactkanalen

Om onze klantenrelaties te onderhouden, stellen wij u in staat contact met ons op te nemen als onderdeel van ons klantenrelatiebeheer. Er kan op verschillende manieren contact worden opgenomen, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, fax, formulieraanvraag of via de sociale media die wij gebruiken. Als u ons een aanvraag stuurt, worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen om eventuele problemen te verwerken en op te lossen. Gebruik de contactmogelijkheden in onze online aanbiedingen.

3.2.1.1 Instant messenger

Contacten die tot stand komen door het gebruik van messenger-diensten - zoals de messengers van gevestigde sociale-medianetwerken zoals WhatsApp en Facebook Messenger - zijn traditioneel end-to-end gecodeerd. De inhoud van uw berichten en de aan ons gezonden bijlagen, evenals eventuele persoonlijke gegevens, zijn niet direct zichtbaar voor de messenger provider. Het is echter mogelijk dat de messenger provider indirect persoonlijke gegevens verzamelt - zogenaamde metadata. De identificatie van de afzender en de geadresseerde, de datum en het tijdstip, technische apparaatgegevens en locatiegegevens zijn mogelijke metadata. Als u niet akkoord gaat met deze vorm van gegevensverzameling, gebruik dan een alternatief contactkanaal.

Meer informatie vindt u in onze verklaring over sociale medianetwerken en plugins. In het privacybeleid van de betreffende verantwoordelijke messenger service provider vindt u uitgebreide informatie over de contactmogelijkheden. Alleen de respectieve exploitanten van de messenger-diensten hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de messenger-aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.1.2 Virtuele chatassistenten

Contactinitiatie via chatdiensten en virtuele chatassistenten omvat op tekst gebaseerde geautomatiseerde dialoogsystemen. Deze informatiesystemen maken communicatie met een technisch systeem mogelijk via de input en output van een natuurlijke taal. Chatassistenten beantwoorden vragen en zorgen van gebruikers als interactieve agenten. Probleemoplossingen en informatie over onze online-aanbiedingen kunnen zo zonder wachttijden worden verstrekt. Het verzamelen van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de online chat. Bovendien slaan wij de inhoud van uw gesprekken via de chatdiensten op en leggen deze vast. De verzamelde gegevens en informatie kunnen worden gebruikt om gebruikers persoonlijk aan te spreken, om eventueel gevraagde inhoud en probleemoplossingen door te geven, om zo nodig namens de gebruiker te communiceren met andere informatiesystemen en ook om de kunstmatige intelligentie van de chatbijstand te verbeteren. Dit laatste stelt chatbots in staat antwoorden op veelgestelde vragen te leren en onbeantwoorde vragen te herkennen, zodat een persoonlijk contact kan worden voorgesteld. Als u het niet eens bent met de manier waarop gegevens worden verzameld, gebruik dan een alternatief contactkanaal.

Wij wijzen er ook op dat chatbots door derden kunnen worden aangeboden en dat daarom de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de desbetreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve exploitanten van de virtuele assistenten hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de chatbotaanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan helpen en adviseren wij u uiteraard graag.

3.2.1.3 Push-berichten

Contactinitiatieven via push-berichten zijn eenrichtingscommunicatiekanalen. Deze berichten tonen u actuele informatie en nieuws op uw eindapparaat zonder de bijbehorende app te openen. Traditioneel gebeurt de registratie voor push-berichten automatisch. Als u deze meldingen later niet meer wilt ontvangen, kunt u ze via de instellingen van uw mobiele apparaat uitschakelen. De bijbehorende verzameling van persoonsgegevens dient mogelijk voor reclame- en marketingdoeleinden, de verwerking van locatiegegevens indien berichten op basis van locatie worden verzonden, en de analyse en meting van succes voor optimalisatiedoeleinden. Berichten kunnen statistisch worden geregistreerd en geanalyseerd, bijvoorbeeld om gegevens over de gebruiksgewoonten van de gebruiker vast te stellen (waaronder opvraaggedrag en tijdstip van weergave) en om push-berichten te personaliseren. Als u niet akkoord gaat met dit soort gegevensverzameling, gebruik dan een alternatieve contactmethode.

Wij wijzen er tevens op dat pushberichten kunnen worden aangeboden door derde aanbieders en dat derhalve de richtsnoeren inzake gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve exploitanten van de berichten hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat rechtstreeks actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.1.4 Nieuwsbrief

Contacten via nieuwsbrieven zijn eenrichtingscommunicatiekanalen. Deze e-mails kunnen regelmatige informatie en updates over onze online aanbiedingen bevatten. Het ontvangen van nieuwsbrieven vereist een geldig e-mailadres - dus ook verwerking om de nieuwsbrief te versturen - en toestemming en goedkeuring voor de bezorging zelf.

Uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor de ontvangst van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, hetzij via de afmeldlink in de nieuwsbrief, hetzij door anderszins persoonlijk contact op te nemen met de aanbieder - gegevens over de verantwoordelijke persoon en de functionaris voor gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van de aanbieder van de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot het moment van uw herroeping.

Voor uw bescherming is het noodzakelijk een dubbele opt-in procedure toe te passen voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Om de dubbele opt-in procedure toe te passen, ontvangt u na een inschrijving voor de nieuwsbrief (eerste opt-in) nog een e-mail/SMS om de inschrijving te bevestigen (tweede opt-in), zodat misbruik van e-mailadressen wordt voorkomen. Bovendien worden uw IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie en het tijdstip van bevestiging geregistreerd om het registratieproces te registreren en misbruik te voorkomen.

Als aanbieder of gebruiker van een nieuwsbriefdienst moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van nieuwsbriefabonnementen en u dus ondersteunen bij de bescherming van uw belangen bij de bekendmaking van uw persoonsgegevens. Daarom streven wij naar de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • Gedeactiveerd selectievakje voor toestemming voor gegevensbescherming, inclusief een link naar gegevensbescherming
 • Uitgeschakeld selectievakje voor nieuwsbriefregistratie
 • Voor niet-anonieme tracering, uitgeschakeld selectievakje voor toestemming voor tracering van de gebruiker.
 • Gebruik van zowel unieke als onafhankelijke selectievakjes
 • Toepassing van het minimumbeginsel voor gegevensinvoer in het registratieformulier
 • Geen reclame in de bevestigingsmail van de dubbele opt-in procedure

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken tijdens het registratieproces. Indien u echter niet de vereiste persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat uw inschrijving niet of niet volledig wordt verwerkt. Vervolgens worden uw gegevens opgeslagen voor de duur van de levering van de nieuwsbrief. Als de bevestigingsmail geen aandacht van u krijgt, worden uw gegevens na een wettelijk passende termijn gewist. De duur van deze periode houdt rekening met het feit dat de verzender van de nieuwsbrief de wettelijke en, in voorkomend geval, contractuele bewaarplicht moet naleven. De verwerking van bovengenoemde gegevens wordt uitgevoerd voor de rechtvaardiging, uitoefening en verdediging van rechtsvorderingen.

Evaluaties van gebruikersgedrag kunnen zowel specifiek als anoniem worden uitgevoerd. De analyse kan betrekking hebben op de openingspercentages van nieuwsbrieven, het aantal klikken op geïntegreerde links, het bereik of de leestijd. Wij stemmen de aanbiedingen en informatie die wij u toesturen graag af op uw persoonlijke interesses en optimaliseren onze inhoud en communicatie voortdurend. De analyse wordt uitgevoerd met behulp van het tellen van pixels in de nieuwsbrieven. Als u niet wilt dat uw gebruiksgedrag wordt geanalyseerd, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief of afbeeldingen standaard deactiveren in uw e-mailprogramma.

Wij wijzen er ook op dat nieuwsbrieven kunnen worden aangeboden door derde aanbieders en dat daarom de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de betreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve exploitanten van de nieuwsbrieven hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat rechtstreeks actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.2 Affiliate marketing

Affiliate programma's en netwerken kunnen een beroep doen in het kader van referral marketing van onze online aanbiedingen. Zo kunnen affiliate links en soortgelijke verwijzingen (waaronder zoekmaskers en widgets) verwijzen naar aanbiedingen en diensten van derden. In ruil voor de succesvolle marketing van aanbiedingen van derden - gebruikers volgen affiliate links of gaan vervolgens in op de aanbiedingen - ontvangen wij een commissie.

In het kader van commissieafrekeningen ontvangt de betreffende derde aanbieder informatie of en zo ja, op welke wijze gebruikers gebruik hebben gemaakt van het aanbod van de derde - pay per click (gebruiker klikt op link), pay per lead (gebruiker verstrekt contactgegevens), pay per sale (gebruiker koopt) en pay per view (gebruiker ziet advertentie op ons online aanbod). Technisch noodzakelijk hiervoor is het gebruik van cookies, vergelijkbare herkenningstechnologieën of de aanpassing van de link (bijv. door toevoeging van een app online identifier, de app provider of de gebruiker).

Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze uitleg over gegevensoverdracht en in de hoofdstukken over cookies en trackingpixels en marketingtools, alsmede in de richtlijnen voor gegevensgebruik van de respectieve externe aanbieders. In het privacybeleid van de betreffende verantwoordelijke aanbieder vindt u uitgebreide informatie over de contactmogelijkheden. Alleen de desbetreffende derden hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.3 Publicatiemedia

In verband met publicatiemedia, zoals blogs, podcasts of fora, kunnen persoonsgegevens van lezers worden verwerkt. Het doel van de verwerking is de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of in het kader van noodzakelijke informatiebeveiligingsmaatregelen.

Als het publicatiemedium de mogelijkheid biedt om bijdragen achter te laten, kan uw IP-adres om veiligheidsredenen worden opgeslagen. Als een auteur illegale inhoud publiceert - bijvoorbeeld beledigingen of verboden politieke propaganda - kan het IP-adres worden gebruikt om de identiteit van de auteur door te geven aan de verantwoordelijke autoriteiten en zichzelf te beschermen tegen juridische gevolgen voor inhoud van derden. Voorts kan de verwerking worden gebruikt voor het opsporen en verwijderen van spam of bijvoorbeeld om te voorkomen dat bij enquêtes meermaals wordt gestemd. Het is ons legitieme belang om bijdragen en bijbehorende opmerkingen permanent op te slaan, inclusief mogelijk aanwezige informatie over websites, apps en contactgegevens, om het publicatiemedium zonder hiaten te bewaren totdat de gebruiker bezwaar maakt.

Indien het publicatiemedium ook de mogelijkheid biedt zich te abonneren op bijdragen en commentaren, zijn verschillende implementaties denkbaar. Het abonnement kan bijvoorbeeld worden geïntegreerd in de app en aanvullend worden gekoppeld aan pushberichten of als nieuwsbrief naar een e-mailadres worden gestuurd. Wij verzoeken u de paragrafen over nieuwsbrieven en push-berichten dienovereenkomstig te lezen, aangezien deze relevant kunnen zijn voor post- en commentaarabonnementen. Gelieve in het bijzonder kennis te nemen van de toelichting over functies, doeleinden, gegevensverwerking en het herroepingsrecht.

Ten slotte wijzen wij erop dat publicatiemedia kunnen worden aangeboden door derde aanbieders en dat derhalve de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve exploitanten van de media hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat directe acties te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.4 Conferentieplatforms

In het kader van video- en audioconferenties, zoals webinars, vergaderingen en online workshops, kunnen persoonsgegevens van conferentiedeelnemers worden verwerkt. Het type en de omvang van de verwerking en de opslagperiode zijn afhankelijk van de gegevensvereisten van de respectieve conferentie en de gebruikte functies (waaronder screen sharing, chat, enquêtes en opnamefuncties), alsmede van eventuele maatregelen ter optimalisering en beveiliging van de dienst in het kader van de informatiebeveiliging en de wet.

Wij willen u aanmoedigen om ook bij het gebruik van conferentieplatforms de gegevensbeschermingsmaatregelen in acht te nemen. Voor de duur van een conferentie dient u de bescherming van gegevens en privacy in acht te nemen, met name wat betreft de achtergrond van uw opnames (inclusief beelden en onvrijwillige deelnemers), alsmede dat ongeoorloofde bekendmaking van toegangsgegevens tot conferentiezalen niet is toegestaan. Ten slotte willen wij erop wijzen dat conferentieplatforms kunnen worden aangeboden door derde aanbieders en dat daarom de richtsnoeren inzake gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve exploitanten van de platforms hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat rechtstreeks actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de providers te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.5 Kandidaten en kandidatenpool

Een basisvereiste van sollicitatieprocedures is de overdracht van gegevens van sollicitanten met het oog op beoordeling, vergelijking en selectie. Afhankelijk van de geadverteerde functie vragen wij om de voor de sollicitatie vereiste informatie. Wij zijn ons ervan bewust dat onder meer bijzonder gevoelige gegevenscategorieën worden doorgegeven. Voorts wijzen wij erop dat bij de overdracht van gegevens het minimumbeginsel moet worden toegepast. Houd er bovendien rekening mee dat toepassingsgegevens via e-mail gewoonlijk worden gecodeerd in transit (end-to-end), maar niet noodzakelijkerwijs op de servers. Wij kunnen daarom geen veilige verzending per e-mail en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid garanderen. U kunt zich ook per post of via het online formulier aanmelden. Indien aangeboden, is vrijwillige opname in een kandidatenpool gebaseerd op instemming. Deelname aan een kandidatenpool heeft echter geen invloed op de lopende sollicitatieprocedure en kan op elk moment door u worden ingetrokken.

Voor uw eigen veiligheid wissen wij uw persoonlijke gegevens in geval van een mislukte sollicitatie of bij herroeping. De opslagperiode en de verwijdering zijn ook gebaseerd - onder voorbehoud van een gerechtvaardigde herroeping - op ons gerechtvaardigd belang (waaronder vervolgvragen over de sollicitatie) en op een wettelijk redelijke termijn om te voldoen aan onze bewijsverplichtingen (waaronder regelgeving over gelijke behandeling van sollicitanten). Tot slot willen wij u erop wijzen dat wervingssoftware en -platforms en diensten kunnen worden gebruikt door derde aanbieders en dat daarom de richtlijnen voor gegevensbescherming van de betreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de desbetreffende aanbieders hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat rechtstreeks actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op deze plaats uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.4 Analyse van bezoekersstromen en -gedrag

In het kader van de evaluatie van de bezoekersstromen naar ons onlineaanbod kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en geanalyseerd. Onder andere gedrag, interesses en demografische informatie worden geanalyseerd. De analyse geeft inzicht in wanneer onze aanbiedingen en hun functies of inhoud het meest worden gebruikt en welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd. Als onderdeel van de analyse kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt (profilering) en opgeslagen in een cookie - als alternatief kunnen soortgelijke procedures met hetzelfde doel worden gebruikt. Details van de profielen kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, locatiegegevens en technische details van het eindapparaat. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen en kan een zogenaamde IP-maskingprocedure (verkorting van het IP-adres voor pseudonimisering) worden gebruikt als veiligheidsmaatregel voor uw persoonlijke bescherming.

Zie voor meer gedetailleerde informatie onze uitleg over cookies en tracking pixels, cloud computing, app tools en widgets, enquêtes en het beleid inzake gegevensgebruik van mogelijke externe aanbieders. Het privacybeleid van de betreffende verantwoordelijke aanbieder informeert u uitgebreid over de contactmogelijkheden. Alleen de desbetreffende derden hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat direct actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

 

4. overzicht en lijst van (externe) aanbieders en diensten

In het volgende deel willen wij u een beknopt overzicht en een lijst geven van de dienstverleners en diensten die wij gebruiken. De samenwerking met derden en externe dienstverleners wordt goed overwogen, kansen en risico's worden afgewogen en de normen voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming worden toegepast. Om redenen van transparantie geven wij in het volgende overzicht relevante informatie over alle dienstverleners en gebruikte diensten - uiteraard hebben wij met hen overeenkomsten inzake gegevensverwerking. Ter ondersteuning van de toewijzing van de inhoud en voor uw persoonlijk leescomfort hebben wij de afzonderlijke aanbieders alfanumeriek samengevat volgens de inhoudsopgave van deze verklaring inzake gegevensbescherming:

Hoofdstuk

Dienst (aanbieder)

Informatie & Toelichting

1. algemene informatie over de verwerking van uw gegevens

1.11 Levering van onze diensten

1.11.1

1blu AG

Infrastructuur voor informatietechnologie en aanverwante diensten | Riedemannweg 60, D-13627 Berlin | Website:https://www.1blu.de| Privacybeleid:https://www.1blu.de/datenschutz

3. verzameling en analyse van persoonsgegevens

3.1 Derden en dienstverleners

3.1.2

Instagram

Sociaal netwerk; dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; website: https://www.instagram.com; privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy

3.1.2

Facebook

Sociaal netwerk; dienstverlener: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Squ-are, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; website: https://www.facebook.com; privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; opt-out: Instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (inloggen op Facebook is vereist).

3.1.2

Twitter

Social Network | Service Provider: Twitter International Company, One Cum-berland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, moedermaatschappij: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA | Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy

3.1.2YoutubeSociaal netwerk en videoplatform; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

3.3 Communicatie en marketing

3.3.1.1

Instagram

Berichtgeving via het sociale netwerk Instagram; dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy.

3.3.1.1

Facebook Messenger

Facebook Messenger met/zonder end-to-end encryptie | Dienstverlener: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS | Website: https://www.facebook.com | Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy | Opt-out: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings

3.3.1.4

Google Analytics

Newsletter Analysis Service | Service Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS | Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/ | Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy | Opt-out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Instellingen voor de weergave van advertenties:https://adssettings.google.com/authenticated

3.4 Analyse van bezoekersstromen en -gedrag

3.4

Google Analytics

Bereikmeting en webanalyse; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

 

Naast de bovengenoemde specifieke richtlijnen inzake gegevensbescherming zijn ook de mededelingen inzake gegevensbescherming overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van de EU van toepassing op de gegevensverwerking in verband met het gebruik en de levering van onze diensten. Als u niet tevreden bent met de hier beschreven gegevensbeschermingsmaatregelen, of als u nog vragen hebt over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen - wij horen graag van u. Gelieve uw vragen over gegevensbescherming te richten aan de hierboven vermelde contactpersonen. Zij zullen uw zorgen zo snel mogelijk behandelen. Tot slot zij erop gewezen dat u in het privacybeleid van de desbetreffende verantwoordelijke aanbieder uitgebreide informatie vindt over de contactmogelijkheden. Alleen de desbetreffende derden hebben toegang tot de u betreffende gegevens en zijn in staat directe handelingen te verrichten en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken eventuele verzoeken om informatie en uitoefening van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

 

5. woordenlijst

Dit glossarium geeft u een overzicht van de belangrijkste en belangrijkste termen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt en bevat tevens een toelichting voor u. Hieronder vindt u een alfanumerieke lijst van alle relevante verklaringen van termen:

"verwerker": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die of dat voor rekening van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

"Betrokkene": een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

"Bijzondere categorieën van persoonsgegevens": gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook genetische gegevens, biometrische gegevens die een natuurlijke persoon op unieke wijze identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksleven of de seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon.

Een "cookie" is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw eindapparaat wordt gestuurd wanneer u een website of app bezoekt. De volgende keer dat u het onlineaanbod bezoekt, kan het aan de hand van de cookie uw eindapparaat herkennen. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Uw apparaat kan worden geconfigureerd om alle cookies afzonderlijk te weigeren. Sommige diensten van ons online aanbod kunnen niet volledig functioneren zonder cookies.

"derde": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

"Ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt.

"IP-adres" wordt als nummer toegekend aan elk apparaat dat met het internet is verbonden. Dit wordt een Internet Protocol (IP)-adres genoemd. Deze nummers worden gewoonlijk toegewezen in blokken die aan specifieke geografische gebieden zijn toegewezen. Het IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit het apparaat verbinding maakt met het internet.

"Persoonsgegevens": alle gegevens en informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"verwerking": elke al dan niet geautomatiseerde bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen of combineren, beperken en wissen.

"verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. De huidige status is oktober 2022. Gegevensbescherming gecreëerd door: